C-TRend Centre
Computing Translational Research and Development

Steering Committee


Members


HUANG Zhiyong (Director)

JIA Yilin

LAO Guoyin

LEE Cheryl

WANG Kai

YEUNG Siu Chun

 

Former members


WANG Shuhong

YUAN Ziru